ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Wanneer de koper zijn bestelling ondertekent of de bevestiging van ons order stilzwijgend aanvaardt, verklaart hij zich akkoord met de bewoordingen waarin de

bestelling is opgemaakt en met de leveringsvoorwaarden. In elk geval zijn deze van beslissende aard. De voorwaarden van de koper, voorkomend op zijn bestelbons

of op om het even welk ander document van hem uitgaand, zijn niet bindend voor de verkoper. De koper kan en mag niet beweren de leveringsvoorwaarden van de

verkoper niet te kennen, noch zich beroepen op schikkingen mondeling of schriftelijk getroffen met een van onze vertegenwoordigers, tenzij deze overeenkomsten

formeel door ons werden bevestigd. Naderhand aangebrachte wijzigingen aan de huidige voorwaarden zullen schriftelijk moeten bepaald worden.

Voorwaarden en bestellingen

De verkopen afgesloten door de vertegenwoordigers van de verkoper, evenals de mondelinge en telefonische bestellingen, zijn slechts bindend voor de verkoper na

diens schriftelijke goedkeuring.

Prijzen

De prijzen gelden steeds netto, zonder BTW of taksen. Aangezien de koper in principe zelf moet instaan voor de afhaling der goederen bij de verkoper, zijn

transportkosten evenmin inbegrepen.

Tenzij anders overeengekomen, behouden wij ons het recht voor op elk moment nieuwe prijzen, voortkomend uit prijswijzigingen bij de producenten, douanerechten,

wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beïnvloeden, toe te passen op de bestellingen of gedeelten van bestellingen

die nog te leveren zijn. De prijzen, in onze catalogi vermeld, zijn slechts informatief en binden ons niet.

Klachten

Alle klachten dienen aan de verkoper gedaan te worden bij ontvangst der goederen. Indien binnen de 8 dagen na datum der factuur er geen protest komt op deze,

en dit per aangetekend schrijven, wordt zij aanzien als aanvaard door de koper.

Leveringstermijn

De leveringstermijn is niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot eender welke

schadevergoeding. De termijnen zijn bovendien onderworpen aan de eerbiediging van de verplichtingen van de klant zoals de betaling van een voor schot,

goedkeuring van tekeningen, definitieve technische gegevens, terbeschikkingstelling van gespecialiseerde gereedschappen, betaling van rekeningen op hun

vervaldatum.

Ontvangstname

Na het vertrek van de goederen uit de magazijnen van de verkoper wordt de levering beschouwd als afgehandeld, ontvangen en goedgekeurd. Het behoort bijgevolg

aan de klant de goederen en het materieel voor de levering te komen goedkeuren. De goederen worden vervoerd op risico van de bestemmeling die in dat opzicht

slechts verhaal heeft tegen de derde persoon (de transporteur), zelfs in geval van franco of FOB. Tegen transportrisico verzekeren wij de goederen slechts op

aanvraag van de bestemmeling en de verzekeringskosten worden aangerekend. Het behoort tot de taak van de klant om het materieel en de goederen te komen

ophalen; met het oog hierop verbindt hij zich ertoe het materieel of de goederen te komen afhalen uiterlijk binnen een week nadat deze ter beschikking worden

gesteld. In geval van een vertraging in de verzending of de afhaling worden het materieel of de goederen door de verkoper in zijn depot gehouden op kosten en risico

van de klant.

Kosten

De kosten voor porto, verpakkingen, aflevering, weghalen, vervoeren en verzekering, evenals alle eender welke rechten en taksen, zijn ten laste van de klant.

Betaling

Alle rekeningen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of ten huize of op de maatschappelijke zetel van een uitdrukkelijk door ons aangeduide derde

persoon, en zonder aftrek van eender welke korting of andere kosten. Op de vervallen facturen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een

intrest van 12% per jaar worden aangerekend. Bovendien zal in geval van wanbetaling op de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling een

schadevergoeding van 15% met een minimum van 50,00 € verschuldigd zijn.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is betaald, zelfs indien de goederen

bewerkt of geïnstalleerd werden bij derden.

Waarborg

De door de verkoper verleende waarborg, waarvan de duur behoudens andersluidende overeenkomst 1 jaar bedraagt te rekenen vanaf de levering, betreft ieder

materiaalgebrek van de afgeleverde goederen.De waarborg wordt uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging, verbetering of herstel ling (naar keuze van de verkoper)

van het materiaal of de onderdelen, waarvan de verkoper heeft erkend dat zij defect zijn en dit defect niet voortvloeit uit een slecht onderhoud of uit een niet door de

verkoper uitgevoerde montage of behandeling.De waarborg wordt niet verleend indien door de koper zelf of door derden herstell ingen, wijzigingen of bijwerkingen

werden uitgevoerd aan de geleverde goederen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor

uit de onder de waarborg vallende defecten voortvloeiende schade of verliezen in hoofde van de koper of derden.

Rechtsbevoegdheid

Iedere betwisting in verband met de uitvoering of de interpretatie van de verbintenissen voortvloeiende uit de rechtsbetrekking tussen koper en verkoper kan slechts

door de rechtbank van Gent beslecht worden. Het contract wordt verondersteld afgesloten te zijn onder de Belgische Wetgeving welke uitsluitend van toepassing

zal zijn voor zijn interpretatie en uitvoering.

Registreer een nieuw account

Heb je al een account
Inloggen of Herstel paswoord